logo
Loading...

Tensorflow 20.2 RNN lstm 循環神經網絡 (分類例子) (神經網絡 教學教程tutorial) - 莫煩_搭建我的神經網路 深度學習必學Tensorflow - Cupoy

本節代碼: https://github.com/MorvanZhou/tutorials/tree/master/tensorflowTUT/tf20_RNN2 RNN 代碼階段,有點長。 Refe...

本節代碼: https://github.com/MorvanZhou/tutorials/tree/master/tensorflowTUT/tf20_RNN2 RNN 代碼階段,有點長。 Reference code: https://github.com/aymericdamien/TensorFlow-... 來源:https://morvanzhou.github.io/tutorials/machine-learning/tensorflow/5-08-RNN2/