logo
Loading...

Day1 作業MSE函式 - Cupoy

老師您好 我剛做day1作業要寫一個MSE的函式但我看不太懂這串是甚麼意思謝謝!$ MSE = \f...

ml100-2,mse,hat{y},ml100-2-d01

Day1 作業MSE函式

2019/04/17 09:18 下午
機器學習共學討論版
CheChe
觀看數:10
回答數:4
收藏數:0
ml100-2
mse
hat{y}
ml100-2-d01